Światowa jakość oparta o jakość i zasady International Coach Federation

International Coach Federation (ICF) jest największą ogólnoświatową organizacją coachingową non-profit reprezentującą środowisko profesjonalnych coachów. Organizacja została założona w 1995 roku, obecnie liczy ponad 22 000 członków zrzeszonych w ponad 130 krajach.

International Coach Federation jako pierwsza organizacja na świecie stworzyła i zaproponowała definicję i filozofię coachingu, a także doprowadziła do stworzenia standardów etycznych, których członkowie zobowiązani są przestrzegać. ICF stosuje Kodeks Etyczny dla członków oraz akredytowanych coachów, a poprzez swoje cele statutowe szerzy ciągły rozwój coachów oparty o najwyższe światowe standardy prowadzenia coachingu.
 
Osoba posiadająca tytuł Coacha ICF w swojej pracy przestrzega 11 kluczowych kompetencji, dzięki którym akość coachingu jest na najwyższym poziomie:
1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu – zrozumienie zasad etycznych i standardów coachingu oraz umiejętność zastosowania ich we wszystkich sytuacjach coachingowych

2. Uzgodnienie kontraktu coachingu – umiejętność zrozumienia potrzeb danej interakcji coachingowej oraz umiejętność doprowadzenia do zawarcia z klientem umowy w zakresie przebiegu procesu coachingu oraz zasad współpracy klienta i coacha

3. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta – umiejętność stworzenia bezpiecznego, wspomagającego środowiska, dzięki któremu rozwija się wzajemny szacunek i zaufanie pomiędzy klientem i coachem.

4. Obecność coachingowa – zdolność bycia w pełni świadomym oraz tworzenia spontanicznej relacji z klientem, stosowanie stylu, który jest zarówno otwarty, elastyczny, jak również daje poczucie pewności

5. Aktywne słuchanie – umiejętność całkowitego skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi klient, w celu zrozumienia znaczenia słów klienta w kontekście jego pragnień oraz w celu wspomagania klienta w autoekspresji

6. Zadawanie pytań sięgających sedna – umiejętność zadawania pytań, które odkrywają informacje potrzebne do uzyskania maksymalnego efektu dla klienta i dla relacji coachingowej

7. Bezpośrednia komunikacja – umiejętność efektywnej komunikacji podczas sesji coachingowej oraz stosowania języka, który ma najsilniejszy pozytywny wpływ na klienta.

8. Budowanie świadomości – umiejętność integracji i właściwej oceny wielu różnych źródeł informacji oraz przedstawiania interpretacji, które pomagają klientowi poszerzać świadomość, a tym samym osiągnąć uzgodnione rezultaty.

9. Projektowanie Działań – umiejętność tworzenia z klientem możliwości ciągłego uczenia się, podczas coachingu oraz sytuacji w życiu/pracy, a także do podejmowania nowych działań, które w najbardziej efektywny sposób prowadzą do uzgodnionych rezultatów coachingu.

10. Planowanie i wytyczanie celów – umiejętność tworzenia i utrzymywania razem z klientem efektywnego planu coachingu

11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem - umiejętność utrzymania uwagi klienta na tym co ważne przy jednoczesnym pozostawieniu klientowi odpowiedzialności za podejmowanie działań.
Przewodnik Prezent profiWorld